ROZDANIE#13/13
stó³kontr.rgwistlewzapis
 NS  EW 
  1  PAS   0
 3sNdA-2-200